Integritetspolicy

Bakgrund

Hos ReiRei AB ("ReiRei", "vi" eller "oss") är vi måna om personlig integritet. Denna Integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi använder dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbplatser www.reirei.se, www.info.reirei.se samt www.b2b.reirei.se (gemensamt benämnda "Webbplatsen"), genomför ett köp eller annars är i kontakt med oss. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter kopplat till vår behandling av dina personuppgifter och hur du kan göra dem gällande.

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy.

När begreppet "behandling" används i denna Integritetspolicy syftar det på samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, hantering, lagring, delning, tillgång, överföring och radering av personuppgifter.

"Tillämplig dataskyddslagstiftning" betyder från tid till annan gällande lagstiftning, för­ordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndig­heter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras personuppgifter som är tillämplig vid aktuell behandling, inklusive Europaparla­mentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per­soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av så­dana upp­gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("Dataskyddsförordningen") samt lagstiftning, förordningar och föreskrifter som kompletterar Dataskyddsförordningen.

Med "personuppgifter" avses varje upplysning som direkt eller indirekt (t.ex. i kombination med annan information) kan kopplas till en individ.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

ReiRei AB, org. nr. 556853-2773, Gelbgjutaregatan 2, 582 54 Linköping, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy.

varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig. Detta kan vara information som du antingen själv lämnar till oss (t.ex. i samband med ett köp) eller när du annars är i kontakt med oss.

Det kan också handla om personuppgifter kopplade till den enhet (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta) du använder när du besöker vår webbplats (t.ex. via cookies och liknande tekniker).

När och varför behandlar vi personuppgifter?

För konsumenter: fullgörande av köpeavtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtalet gentemot dig. Detta innefattar bl.a. att genomföra din beställning, inklusive att, i förekommande fall, specialtillverka produkter, organisera frakt/leverans, erbjuda betalningssätt samt hantera korrespondens såsom beställningsbekräftelser.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om köp
 • Information om önskemål för specialtillverkad produkt

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet med dig.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och dokumenteras därefter i syfte att fastställa, göra gällande och försvara eventuella rättsliga anspråk.

För företagskunder och andra affärspartners: hantering av avtalsrelationen med det företag som du företräder eller annars har en koppling till

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera (befintlig eller potentiell) avtalsrelation med det företag som du företräder eller annars har en koppling till. I detta ingår t.ex. kommunikation med dig i egenskap av kontaktperson för aktuellt bolag, fakturering, hantera beställningsbekräftelser samt övrig sedvanlig hantering. 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter
 • Korrespondens
 • Betalningsuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera (befintlig eller potentiell) avtalsrelation med det bolag som du har en koppling till.  

Avtal. Om du är ägare av en enskild firma med vilken vi har eller planerar att ingå ett avtal med, är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och/eller vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås.

Bevarandetid: Dokumentation som innehåller dina personuppgifter bevaras i syfte att hantera den aktuella avtalsrelationen så länge som vi har en pågående relation med bolaget som du företräder eller annars har en koppling till, och där det finns ett samband med aktiviteter där du har varit delaktig.

Skapa och hantera ditt användarkonto på vår webbplats

Om du väljer att skapa ett personligt användarkonto på vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra detta och i övrigt administrera användarkontot. Du kan t.ex. använda ditt konto för en smidigare utcheckningsprocess och för att granska och spåra dina beställningar av produkter på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kontouppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse att erbjuda våra kunder möjligheten att skapa ett konto på vår Webbplats, för att tillhandahålla uppdaterad kontoinformation, såsom köphistorik och uppgifter om beställningar.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för de aktuella ändamålen fram till att du väljer att avsluta ditt konto hos oss.

Hantera garantier, reklamationer, produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera garantier och reklamationer samt för att kunna kontakta dig vid produktåterkallelser eller angående säkerhetsmeddelanden om en produkt.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om köp
 • Din kommunikation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser med dig som kund.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för att hantera garantier, reklamationer, produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden tills garantitiden löper ut, under den tid som en reklamation kan göras, ett produktåterkallande kan göras eller säkerhetsmeddelande kan lämnas, och därefter under den allmänna preskriptionsfristen i syfte att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, vilken i Sverige är tio (10) år.

Hantera ärenden, feedback och eventuella klagomål samt besvara frågor

Om du kontaktar oss, t.ex. via vår kundservice, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig samt hantera ärenden, feedback och eventuella klagomål samt besvara frågor.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Din kommunikation
 • Uppgift om köp

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt be­rättigade intresse av att hantera ärenden, feedback och eventuella klagomål samt besvara frågor.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras i syfte att hantera det aktuella kundtjänstärendet fram till att detta är avslutat

Förse dig med information om vår verksamhet, inklusive nyheter och erbjudanden

Vi kan behandla dina personuppgifter för att förse dig med information om vår verksamhet, inklusive nyheter och erbjudanden. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på länk för avregistrering i våra utskick eller genom att kontakta oss.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Information om din befattning och det företag som du är kontaktperson för
 • Användargenererade uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förse dig med information om vår verksamhet, inklusive nyheter och erbjudanden.

Samtycke. Behandlingen kan också baseras på ditt samtycke.

Bevarandetid: Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter för detta ändamål i tre (3) år från din senaste aktivitet, såsom ditt senaste köp, från det att du senaste öppnade e-post från oss eller från att du anmälde dig för utskick. I annat fall behandlar vi dina personuppgifter för detta ändamål till dess att du meddelat oss att du inte längre vill ta del av e-postutskicken.

 

Utvärdera och följa upp användningen av vår Webbplats

För att analysera och bättre förstå hur du använder vår webbplats behandlar vi dina personuppgif­ter som vi t.ex. har samlat in via cookies och liknande tekniker. Detta sker bland annat genom att samla in information om de enskilda webbsidor eller produkter du besökt och/eller köpt, vilka webbplatser eller sökord som hänvisade dig till webbplatsen och information om hur du interagerar med webbplatsen. För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookiepolicy https://www.reirei.se/Cookie+Policy.html?lang=sv_SE.

 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Geografiska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ha en funktionell webbplats.

Samtycke. Behandlingen baseras på ditt samtycke där så krävs enligt lag.

Bevarandetid: Information sparas under de tider som anges i vår Cookiepolicy.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Förbättra din upplevelse på vår Webbplats

I syfte att förbättra din upplevelse på vår Webbplats och ge dig skräddarsytt innehåll när så är lämpligt kommer vi att samla in och behandla din personuppgifter, t.ex. via cookies och liknande tekniker. Detta innebär att vi t.ex. kan spara information om din webbhistorik och valda inställningar på webbplatsen (såsom språk- och bildskärmsinställningar) för nu nämnda ändamål. För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookiepolicy https://www.reirei.se/Cookie+Policy.html?lang=sv_SE

 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Geografiska uppgifter

Samtycke. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

Bevarandetid: Information sparas under de tider som anges i vår Cookiepolicy.

Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.

Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

I syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en tvist eller rättsprocess, behandlar vi i förekommande fall dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att hantera och bemöta det rättsliga anspråket.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. vid en tvist och rättsprocess.

Undantag för känsliga personuppgifter

Eventuella känsliga personuppgifter, inklusive uppgift om brott eller misstanke om brott, behandlas endast om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under den lagstadgade preskriptionstiden i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Den allmänna lagstadgade preskriptionstiden i Sverige är tio (10) år.

 

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss, t.ex. rörande bokföring och redovisning samt krav enligt Dataskyddsförordningen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd­vändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldig­het.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna upp­fylla de rättsliga förpliktelser som gäller för oss.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopie­ring, identifiering av potentiella risker och bedrägerier, för­ändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, be­handlar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges för ovan angivna ändamål samt logguppgifter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berät­tigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angi­vet ändamål. Personuppgifter i loggar bevaras för felsök­ning och incidenthante­ring under en tid om tolv (12) månader räknat från tidpunkten för logg­hän­delsen.

Mottagare som vi delar personuppgifter med

När det är nödvändigt delar vi personuppgifter med nedan mottagare. Om inget annat anges är namngivna mottagare självständigt personuppgiftsansvariga för deras egen behandling av personuppgifter.

Mottagare

Ändamål

Laglig grund

Företag som ombesörjer allmänna varutransporter

För att kunna leverera beställda produkter och därmed uppfylla våra skyldigheter enligt köpeavtal.

För konsumenter: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser med dig som kund.

För företagskunder: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att leverera produkter till företaget inklusive till anvisad person på företaget ifråga. 

Myndigheter (t.ex. Polisen och Skatteverket) och externa revisorer

För att fullgöra eventuella rättsliga förpliktelser som vi omfattas av, t.ex. i samband med begäran från myndigheter eller andra rättsliga krav.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi omfattas av.

Företag som erbjuder betallösningar

För att möjliggöra din betalning av beställd produkt och därmed ingå köpeavtal med dig.

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran inför ingående av köpeavtal.

Myndigheter (inklusive domstolar) och juridiska ombud

För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tvister och ärenden hanteras av behöriga domstolar och ombud.

Köpare, säljare och externa rådgivare/andra inblandade parter

Möjliggöra verksamhetsförändringar, t.ex. försäljning eller sammanslagning av verksamheten eller investeringar i övrigt. 

Berättigat intresse. För att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra verksamhetsförändringar.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med tjänstele­verantörer som vi har anlitat. Dessa leverantörer tillhandahåller t.ex. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support, underhåll samt utveckling av våra IT-lösningar och IT-system), finansiella tjänster (t.ex. bokföringssystem) och statistiktjänster. De tjänsteleverantö­rer som vi har anlitat får endast behandla dina personuppgif­ter enligt våra uttryck­liga instrukt­ioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och or­ganisatoriska säker­hetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Lämpliga skyddsåtgärder för överföringar av personuppgifter till tredjeländer

Om Reirei överför eller lämnar ut dina personuppgifter till en mottagare i ett land utanför EU/EES-området (tredjeland) kommer Reirei att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits (såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler och övriga nödvändiga åtgärder) för att skydda personuppgifterna. ReiRei kan komma att överföra personuppgifter till USA och Indien.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få en kopia av den dokumentation som påvisar att nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits i syfte att skydda dina personuppgifter vid överföring till ett tredjeland.

Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter och om dina personuppgifter överförs till ett tredjeland, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

DINA RÄTTIGHETER

Rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du, under vissa förutsättningar, rätt att göra gällande följande rättigheter:

Tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina personuppgifter rättade.

Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om vi inte kan uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att fortsätta behandlingen som väger tyngre än dina intressen, eller om inte behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande och försvara rättliga anspråk, så är vi skyldiga att upphöra med behandlingen.

Radering

Du kan få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter, t.ex. när personuppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in.

Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, t.ex. när behandlingen är olaglig men du inte vill att dina personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då personuppgifter erhållits av dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsansvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om hur du kontaktar Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen kontakta Reirei på kontaktuppgifterna nedan. Vi äger rätt att vid behov ändra och komplettera denna integritetstext.

Personuppgiftsansvarig är: reiRei AB
Gelbgjutaregatan 2
582 54 Linköping

E-postadress:

kundservice@reirei.se

Telefonnummer:

+46 (0) 13-51030

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast 2023-11-03

Kategorier av personuppgifter

Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

Kategorier av personuppgifter

Exempel på personuppgifter

Användargenererade uppgifter

Klick- och besökshistorik, teknisk data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform), information om hur du har interagerat med oss, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, hur du når och lämnar vår hemsida, etc.

Din kommunikation

Personuppgifter som du anger i din kommunikation med oss, tex. e-postmeddelanden, tex. avseende reklamationer

Geografiska uppgifter

Lokaliseringsuppgift från din enhet som t.ex. inhämtas via cookies

Identitetsuppgifter

Namn, IP-adress

Kontouppgifter

Användarnamn/e-postadress och lösenord

Kontaktuppgifter

Adress, e-postadress, telefonnummer

Uppgift om köp

Detaljer om köpet såsom köpt produkt, tidpunkt för köpet, orderhistorik, ordernummer, leveransadress

Organisatoriska uppgifter

Det företag du är associerad med, titel, befattning, yrkesroll

Betalningsuppgifter

För företagskunder: Tidpunkt för genomförd betalning, faktureringsadress.

Information om önskemål för specialtillverkad produkt